AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Nebei Daigor
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 13 February 2008
Pages: 58
PDF File Size: 8.34 Mb
ePub File Size: 19.85 Mb
ISBN: 800-9-78426-812-3
Downloads: 2794
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mugami

Oxford University Press US. In alle tale kan linguistiese uitdrukkings byvoorbeeld gebruik word om aksies uit te voer en nie net om inligting oor te dra nie. Sinne kan beskryf word as bestaande uit stukke op verskillende vlakke aan mekaar verbind in ‘n diagramstruktuur.

Die getal afriikaans lewende tale wissel tussen 6 en 7afhangende van die akkuraatheid van mens se definisie van “taal”, en meer spesifiek, hoe mens die skeiding tussen tale en dialekte omskryf. Hierdie tipe definisies word algemeen toegepas deur taalstudies binne ‘n kognitiewe wetenskapraamwerk en in neurolinguistiek.

Sedert geboorte reageer babas meer geredelik op menslike spraak as ander klanke. Tradisioneel word onder semantiek verstaan die studie van hoe sprekers en interpreteerders waarheidswaardes toevoeg aan stellings, sodat die betekenis verstaan word as die proses waarvolgens ‘n predikaat oor ‘n entiteit as waar of vals gesien kan word, byvoorbeeld “[x [is y]]” of “[x [doen y]]”.

Byvoorbeeld, “die kat” is ‘n stuk, en “op die mat” ‘n ander een, omrede hulle gehanteer kan word as enkeleenhede indien ‘n besluit gemaak word om klem te plaas op die ligging, deur die voorsetselstuk vorentoe te skuif: Alhoewel tale nog altyd deur die geskiedenis uitgesterf het, verdwyn hulle tans teen ‘n verhoogde tempo as gevolg van globalisasie en nieukolonialisme met die ekonomies sterker tale wat ander tale domineer.

Wikimedia Commons bevat media in verband met Taal. Voorstanders van die siening dat die dryfkrag agter taalverwerwing ingebore is, beweer gereeld dat dit ondersteun word deur die feit dat alle kognitief normale kinders, wat groot word in ‘n omgewing waar taal toeganklik is, dit sal aanleer sonder formele onderrig.

  AUTOMORPHISMS OF SURFACES AFTER NIELSEN AND THURSTON PDF

Selfs al word taalverandering aanvanklik dikwels in ‘n negatiewe lig gesien deur die sprekers wat verandering beskou as “verval” of as tekens van die verslapping in taalnorme, is dit ‘n natuurlike proses en onvermydelik. Hulle varieer in kwaliteit volgens die graad van die lipopening en plasing van die tong binne die mondholte [45] Vokale word geslote genoem wanneer die lippe relatief geslote is, soos met die uitspraak van die vokaal [i] Afrikaans “ie”of oop as die lippe relatief oop is soos met die vokaal [a] Afrikaans “a”.

Die betekenis word te kenne gegee deur die konteks waarin dit geuiter word; hierdie soort uitwerkings van betekenis staan bekend as gespreksimplikatuur. Course in General Linguistics. Met ander woorde, die onderskeiding kan net soveel afhang van politieke oorwegings as van kulturele verskille, aparte skryfstelsels of mate van wedersydse verstaanbaarheid.

Van Valin, jr, Robert D.

Afrikaanse Grammatika

Nog ‘n bron van klankverandering is die erosie van woorde soos die uitspraak daarvan geleidelik meer eie raak en woorde verkort word as lettergrepe uitgelaat word. The Evolution of Language.

Woordklasse kan as “oop” beskou word indien nuwe woorde aanhoudend tot die klas bygevoeg kan word, of relatief afrikazns indien daar ‘n vaste aantal in ‘n klas is. Klanke, letters en gebare gekombineer kan word om eenhede van betekenis te vorm woorde en sinne.

Wanneer gebruik word in kommunikasie, word ‘n teken gekodeer en oorgedra deur ‘n sender via ‘n kanaal aan ‘n ontvanger wat dit dekodeer. Vandag is taalkunde ‘n wetenskap gemoeid met alle aspekte van taal, en word dit bestudeer vanuit al die bogenoemde teoretiese standpunte. In die 17de eeu n. Ander projekte Wikimedia Commons. Baie tale maak konvensioneel van verskillende genres, style en registers gebruik in geskrewe en gesproke taal, en in sommige gemeenskappe word tradisioneel in ‘n heeltemal ander taal geskryf as waarin gepraat word.

Wanneer beskryf word as ‘n sisteem van simboliese kommunikasie, word taal tradisioneel beskou as bestaande uit drie dele: Tale verskil breed van mekaar ten opsigte van hulle afhanklikheid op morfologiese prosesse van woordvorming. Linguistic Society of America. Menslike taal is uniek in vergelyking met ander vorms van kommunikasie, soos gebruik deur diere. grammztika

  IBSAT QUESTION PAPERS PDF

Heelwat ander woordklasse bestaan in verskillende tale, soos voegwoorde wat ten doel het om twee sinne saam te voeg, lidwoorde wat die selfstandige naamwoord inlei, tussenwerpsels soos “eina! Vele aspekte van taalgebruik kan beskou word as aangepas spesifiek vir hierdie redes.

Die eerste groep wat Afrikwans woorde soos afirkaans en “lied” insluit, word gewoonlik selfstandige naamwoorde genoem. The Key Concepts2nd, Routledge. Deur volhoubare taalkontak oor lang periodes, konvergeer linguistiese trekke tussen die tale, en tale wat aan verskillende taalfamilies behoort kan nader aan mekaar beweeg.

Alle tale bevat die semantiese struktuur van die gesegde: Language Contact — An Introduction.

Learn Afrikaans! — Grammatika: Vergelyking – Comparison

University of California Press. The sounds of the world’s languages. Arnold, Oxford University Press. Heelwat tale gebruik byvoorbeeld stres, toonhoogte, tydsduur en toon om betekenis te onderskei. In gebiede waar verskeie tale in noue kontak afrikaanw mekaar bestaan kan dit lei tot die formasie van taalbonde sprachbund waarin onverwante tale ‘n aantal linguistiese kenmerke deel. Die eenvoudige klankverandering affekteer beide morfologie en sintaksis. Animals sounds and animal communication.

Austin, Peter K Hulle gesamentlike voorkoms kan wees as gevolg van die universele wette wat die struktuur van natuurlike tale reguleer “taaluniversalia”of dit kon die gevolg gewees het van tale wat samelopende oplossings ontwikkel het vir die herhaalde kommunikatiewe probleme waarvoor mense taal gebruik om dit mee op te los.

Dit word soms kongruensie genoem. In Afrikaans is die klas van voornaamwoorde geslote, terwyl die klas van byvoeglike naamwoorde oop is, aangesien ‘n eindelose aantal byvoeglike naamwoorde opgemaak kan word uit werkwoorde bv. Heelwat tale het egter ook grammatikale konvensies wat die sosiale stand van die spreker aantoon in verhouding tot ander, deur die gebruik van registers wat verwant is aan die sosiale stand of onderskeidings.