AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

De wet omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de an. inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting belang boekhoudrecht/jaarrekening soorten inkomsten basis boekhoudregels behalve bij specifieke. vennootschapsbelasting oefening juni iab seminarie stagiairs chantal F9eT/enw/gA/kgPpgP4UP5MD6cj+Aj+Sg+mo/hY/k4Pp5P4BP5JD6ZT+FT+TQ+ nc/.

Author: Kagale Vutaxe
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 August 2007
Pages: 356
PDF File Size: 1.17 Mb
ePub File Size: 13.34 Mb
ISBN: 936-3-80886-140-4
Downloads: 88611
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojalar

Deze instantie is dan ook gerechtigd een onderzoek te gelasten naar de verwijtbaarheid van de werknemer aan de werkloosheid.

Everest-Tax ; Alles over de aangifte van de inkomstenbelasting: Tevens maakt het voor de aanwezigheid van de dienstbetrekking geen verschil of de interim-manager zijn werkzaamheden verricht in het kader van een onderneming. De billijke vergoeding vormt geen aanspraak. Als de werkgever hierin niet slaagt, is hij verplicht het loon door te betalen. Ten aanzien van stagiairs en leerlingen geldt dan ook dat een arbeidsovereenkomst kan worden aangenomen als de stagiair in overwegende mate arbeid van productieve aard verricht, daarvoor loon stagevergoeding ontvangt en er een gezagsverhouding aanwezig is.

Bij een cosmetisch faillissement wordt het faillissement slechts gebruikt om op eenvoudige wijze het personeelsbestand in te krimpen, waarna de onderneming in afgeslankte vorm wordt doorgestart. Het ontbreken van een dergelijk verdrag heeft tot gevolg dat het recht op een eventuele partnertoeslag komt te vervallen en dat de AOW niet langer wordt uitbetaald.

Indien de interimmanager werkzaamheden via tussenkomst verricht, dan staat hij in fictieve dienstbetrekking tot het tussenkomstbureau zie paragraaf 1. Onder dringende redenen worden verstaan daden, gedragingen of eigenschappen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Wanneer betaalt de fiscus uw belastingen terug?

Er bestaat ook een rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst. Een ontslagbesluit door de AVA kan nietig of vernietigbaar zijn.

Indien geen sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking zie paragraaf 1. De daadwerkelijk gewerkte jaren vanaf tellen mee bij de berekening van de uitkeringsduur. Zo kunnen de werkgever en de uitzendkracht gedurende het eerste half jaar een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Is de werknemer niet in staat de overeengekomen arbeid te verrichten door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan behoudt de werknemer zijn recht op loon.

  IC 74173 DATASHEET PDF

Ook kan de werkgever een werknemer niet wegens disfunctioneren ontslaan als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer zie paragraaf 1.

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj pdf – PDF Files

In tegenstelling tot de overeenkomst van opdracht, waarbij de arbeidsinspanning centraal staat, gaat het in de aannemingsovereenkomst om het tot stand brengen van een stoffelijk werk.

Hierbij geven wij u kort een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden in het aangifteformulier. Het is niet van belang of de consumpties tijdens de werktijd zijn verstrekt. Daarnaast gelden de specifieke uitzonderingsmogelijkheden ook niet indien het ontslag is gebaseerd op bedrijfseconomische gronden.

Als uitvloeisel van een Europese richtlijn zijn de artikelen 7: Daarnaast kunnen partijen een zogenoemd uitzendbeding overeenkomen gedurende dat eerste half jaar. Indien een vergoeding wegens schade aan of verlies van persoonlijke zaken wel tot het loon moet worden gerekend, kan hierover door middel van eindheffing enkelvoudig tarief vennootsxhapsbelasting afgerekend.

Inkomens van individuele werknemers zullen niet openbaar gemaakt worden vennnootschapsbelasting dit een inbreuk zou zijn op de persoonlijke levenssfeer. De bijtelling is van toepassing bij huisvesting op een plaats waar de werknemer niet woont, maar in het kader van zijn werkzaamheden verblijft denk aan huisvesting op schepen en boorplatforms.

Het pensioen wordt vanaf de pensioendatum aan de gepensioneerde werknemer uitgekeerd zolang hij leeft.

Het concurrentiebeding heeft namelijk betrekking op de functie zoals die bestaat op het moment waarop het beding wordt overeengekomen. Ook bij CAO kan hiervan worden afgeweken. Immers, sindsdien geldt aanfifte, indien meer dan drie vennootschaspbelasting bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten aangift met tussenpozen van minder dan zes maanden hebben opgevolgd, de laatste arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd zie paragraaf 1.

De fiscale faciliteiten voor VUT, prepensioen, vroegpensioen en tijdelijk ouderdomspensioen, zijn daarom komen te vervallen. Voornoemde schriftelijke mededeling moet ten minste de volgende gegevens bevatten: Volgens de eerste bepaling mag een werkgever geen onderscheid maken in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een contract voor bepaalde aangife en werknemers met een contract voor onbepaalde tijd tenzij er een objectieve rechtvaardiging is voor het verschil in behandeling.

Ook dit rechtsvermoeden kan door de werkgever of de werknemer weerlegd worden. De brutobedragen zijn inclusief de tegemoetkoming Anw.

Deze wettelijke regeling wordt aangeduid als de ketenregeling. Wel heeft de werknemer het recht om binnen twee weken na de schriftelijke instemming, zonder opgaaf van redenen de instemming met de opzegging te herroepen.

Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is: De gebruikelijkloonregeling geldt niet voor de heffing van premies werknemersverzekeringen.

Het is raadzaam de duur van het concurrentiebeding zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat er een gelijkwaardige voorziening wordt aangeboden. De aanmerkelijkbelanghouder is bijvoorbeeld niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen indien hij een dermate groot deel van de aandelen houdt dat hij niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. De boete moet enerzijds hoog genoeg zijn om de werknemer te weerhouden van overtreding, maar moet anderzijds in verhouding staan tot de inkomsten van de werknemer.