BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Mujar Taktilar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 10 November 2017
Pages: 139
PDF File Size: 20.93 Mb
ePub File Size: 18.53 Mb
ISBN: 513-2-91532-998-8
Downloads: 99135
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dor

The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit. Iedere Verdragsluitende Partij zal bij het vervullen van haar taak uit hoofde van hoofdstuk 5 van het Verdrag verzoeken van de andere Partij om toestemming tot het winnen van zand, kiezel of schelpen of tot het storten van opgebaggerde grond in welwillende overweging nemen.

De nationale voorschriften volgens welke voor het verstrekken van mededelingen een machtiging van andere autoriteiten vereist is, blijven onverminderd van kracht. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal.

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Decides, in accordance with paragraph 4, article VI of the Convention, that the amendments shall enter into force on 1 Januaryunless by 1 July more than one third of Contracting Parties to the Convention have notified their objection to the amendments.

Artikel 42 Toon relaties in LiDO. Adverteren Feedback Over Maxius. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization hereinafter referred to as “the Organization” which shall inform the Governments of States that have signed or acceded to the present Convention of the deposit of each instrument and of the date of its deposit.

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor die werkzaamheden en maatregelen die zij volgens dit Verdrag gerechtigd of verplicht is uit te voeren of te treffen.

Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd: III Toon wetstechnische informatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A. Neemt, overeenkomstig artikel VI, derde lid, van het Verdrag de wijzigingen vervat in de bijlage bij deze resolutie aan. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

  APOCALYPSE WATCH ROBERT LUDLUM PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Bepalignen Book 3 editions published in in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide. I Toon wetstechnische informatie.

Inhoudsopgave

Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. Ik zou U zeer dankbaar zijn, indien U mij de opvatting van Uw Regering over bpealingen bovenstaande zou mededelen.

Het Koninkrijk der Nederlanden dient hiertegen geen bezwaren in, doch behoudt zich het recht voor aanspraken overeenkomstig artikel 24 van het Aanvarinng geldend te maken indien later mocht blijken dat deze werkzaamheden nadelige gevolgen hebben. De desbetreffende bepaling treedt na een jaar te rekenen van de ontvangst van de schriftelijke opzegging door de andere Partij af, buiten werking. The present Convention and the Regulations shall be deposited aanaring the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. The Government of Canada therefore does not consider that it is prohibited from providing for the compulsory use of traffic separation schemes or providing for such exceptions to rule 10 bce and h.

De eerste van deze regelingen dient binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag te worden gesloten. Het Koninkrijk der Nederlanden voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering bepqlingen verbindingen tussen de Nederlandse havens en het hoofdvaarwater, met inbegrip van de daarmee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden in het aangrenzende deel van het hoofdvaarwater. Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij ban schriftelijke toestemming worden uitgeoefend.

Artikel 31 Toon relaties in LiDO. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Audit of all Contracting Parties shall be: Indien hij zijn bemoeiingen als mislukt beschouwt, deelt hij dit aan beide Regeringen mede. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

Artikel 53 Toon relaties in LiDO. De vertaling van Resolutie A. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. De bij notawisseling van 25 en 30 januari te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de samenwerking bij de redding van mensenlevens op de Noordzee tussen de 6e en 7e meridiaan oosterlengte geldt in de Eemsmonding eveneens ten oosten van aanvaeing 7e meridiaan oosterlengte.

  AEMC 8335 PDF

The present Convention shall remain open for signature until 1 June and shall thereafter remain open for accession. Zij gaan daarbij enerzijds uit van zew bestaande taak van Emden als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie en als een speciale haven voor erts en steenkool van de Bondsrepubliek Duitsland, en anderzijds van de bestaande taak van Delfzijl als voorzieningshaven voor de plaatselijke industrie, voor de provincie Groningen en de overige delen van Nederland, en achten het noodzakelijk, alle maatregelen achterwege te laten, die afbreuk zouden kunnen doen aan deze natuurlijke taakverdeling tussen beide havens en de verdere vervulling van hun functies.

Artikel 17 Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

Artikel 35 Toon relaties in LiDO. Scheidsgerecht Toon relaties in LiDO. Artikel 44 Toon relaties in LiDO. Artikel 13 Toon relaties in LiDO. De Regeringen der Verdragsluitende Partijen kunnen – in het bijzonder in het geval van artikel 12 – een verdeling der kosten overeenkomen die afwijkt van artikel De verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verhouding tussen de havens Emden en Delfzijl doch raakt verder op geen enkele wijze de algemene havens- en verkeerspolitiek der beide Regeringen, in het bijzonder de rol van deze beide havens in verhouding tot derde havens.

De kosten voor de voorzitter van het Scheidsgerecht, voor diens plaatsvervanger en voor de twee assessoren die de nationaliteit bezitten van een derde staat, worden door de Verdragsluitende Partijen ieder voor de helft gedragen.

Artikel 9 Toon relaties in LiDO. De Engelse tekst 1 van Resolutie A. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link.

COLREG – :: voorheen

Indien die onderhandelingen niet binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een jaar te rekenen van het verzoek om opening van onderhandelingen af, tot overeenstemming leiden, kan de Verdragsluitende Partij die de wijziging van een op dat ogenblik geldende regeling wenst, de daarvoor in aanmerking komende bepaling tegenover de andere Partij schriftelijk opzeggen.

Verbindingslijn tussen de grote lichttoren van Borkum en de Grote Kaap van Rottumeroog. Artikel 30 Toon relaties in LiDO.